rondheel header

Bewaren

Bewaren

Bewaren

logo_rondheel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

RondHeel is een eenmanszaak. Eigenaar:

Drs. I.J. Anne de Graaf, trainer & supervisor Transactionele Analyse.
KvK nr.: 62253042

 

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Artikel 1. Leveringsvoorwaarden

Praktijk RondHeel levert consultatie & training op basis van Transactionele Analyse. De praktijk levert consultatie & training op het gebied van (psychosociaal) gezond leven en werken.

Cliëntgegevens zullen in geen geval ter beschikking gesteld worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

 

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

Tariefstelling

Voor de aanvang van de consultatie en/of training wordt aan de cliënt mondeling of schriftelijk (offerte) meegedeeld welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn in de meeste gevallen inclusief BTW of andere wettelijke heffingen, indien en voor zover die berekend moeten worden.

Praktijk RondHeel is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst met de cliënt.

Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.

 

Betaling

De toegezonden factuur dient binnen dertig dagen na datum betaald te zijn. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt er een betalingsherinnering verstuurd, waarbij het factuurbedrag vermeerderd wordt met € 5,- administratiekosten. Dit geldt ook voor de eventuele tweede betalingsherinnering.

Indien na twee betalingsherinneringen na factuurdatum de factuur niet voldaan is, is Praktijk RondHeel gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de betreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Verhindering cliënt

Een afspraak voor een consult of een training dient bij verhindering 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of ‘niet-afzegging’ wordt het consult of de training in rekening gebracht. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst van de kant van Praktijk RondHeel

Praktijk RondHeel heeft het recht de overeengekomen consulten en/of trainingen op te schorten indien de praktijk door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding eventueel geleden schade.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Praktijk RondHeel biedt consultatie & training zonder het beoogde resultaat te garanderen. Praktijk RondHeel sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Praktijk RondHeel verstrekte consulten & training, inclusief adviezen. Praktijk Rondheel is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Praktijk Rondheel is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden.

 

Artikel 4. Intellectuele eigendom

Praktijk RondHeel behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar ontwikkelde trainingen, adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know how’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Praktijk RondHeel noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik door de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Praktijk RondHeel verstrekt zijn.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

P R I V A C Y  V E R K L A R I N G

RondHeel, consultatie & training, gevestigd aan Emmaweg 2, 3603 AM Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rondheel.nl,

Praktijkadres: Emmaweg 2, 3603 AM Maarssen

tel. 06 53 35 49 52

Anne de Graaf, eigenaar, is de functionaris gegevensbescherming van RondHeel, consultatie & training. Hij is te bereiken via

RondHeel, consultatie & training verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.

 

1. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens aan te leveren voor een diagnose en een behandelplan, in correspondentie en/of telefonisch.

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

RondHeel, consultatie & training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Psychisch en sociaal welbevinden.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

RondHeel, consultatie & training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten voor u te verrichten

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

RondHeel, consultatie & training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

5. RondHeel, consultatie & training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

RondHeel, consultatie & training verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RondHeel, consultatie & training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RondHeel, consultatie & training en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

RondHeel, consultatie & training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RondHeel, consultatie & training, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via